Zákal / pevné látky

Rozsah použití:

  • Odtok z ČOV
  • Koncentrace kalu
  • Monitoring / stárnutí kalu
  • Pitná voda

Zákal

Vůně, chuť a zákal jsou nejdůležitější ukazatele kvality pitné vody. Na odtoku z čistírny odpadních vod zvýšený zákal znamená zvýšenou míru nerozpuštěných pevných látek, a může upozornit na problémy v procesu čištění. Zákal může být kontinuálně měřen relativně jednoduchými optickými metodami. Z tohoto důvodu, je měření zákalu mimořádně vhodné pro měření účinnosti čištění čistíren odpadních vod.
Zákal se obvykle stanovuje měřením rozptýleného světla odraženého od pevných částic v roztoku pod 90 ° úhlem v souladu s normou ČSN EN ISO 7027.

Princip měření

Při procházení optického záření přes disperzní systému, rozptýlené pevné látky snižují výkon záření s transformací do jiné formy energie. Tento efekt se nazývá absorpce. Poměr naměřená optického záření k vysílaného optickému záření se měří jako zákal.

Kalibrace ve výrobě

On-line zákalové sondy WTW jsou přesně kalibrované ve výrobě "více bodovou" kalibrací. Kalibrace je velmi stabilní - nejsou tak nutné další kalibrace. Jako kalibračnéhý standard se používá Formazin, který se zředí na potřebné koncentrace.

Koncentrace nerozpuštěných látek

V procesu čištění odpadních vod není možné udělat kontinuální gravimetrické analýzy - a proto jsou na měření koncentrace nerozpuštěných látek (NL) využívány nepřímé metody, jako je měření zákalu. Koncentrace NL, respektive koncentrace kalu je velmi důležitým parametrem při čištění odpadních vod. Celkové množství NL může být kontinuálně měřeno pomocí rozptýleného světla nebo absorbance. Za normálních podmínek existuje dobrá korelace s gravimetrickou analýzou. WTW vymezilo pro nejčastější typy kalů na ČOV různé typy matric, ke kterým přiřadilo kalibrační data. Měření s těmito údaji velmi dobře korelují s výsledky na komunálních ČOV i bez nutnosti další kalibrace. Nicméně, kvalita kalů se dle čistíryu mění, pokud jde o zbarvení, velikost a strukturu částic. Proto je možné udělat vlastní uživatelskou vícebodovou kalibraci pomocí již zmiňované gravimetrické metody stanovení celkových nerozpuštěných látek.

Oficiální distributor a servisní partner pro: