WTW dod. a plateb. podm.

1. Závaznost

Tyto podmínky platí pro všechny nabídky, obchody, prodeje a plnění realizované společností WTW, měřící a analytická technika, s.r.o., IČ: 25623079 (dále jen „WTW“), jejichž předmětem jsou dodávky zboží či služeb ze strany WTW, pokud se smluvní strany písemně nedohodly jinak. Případné vlastní podmínky třetích osob, tj. obchodních partnerů, dealerů, zákazníků a jiných smluvních stran (dále jen „zákazník“), se nepoužijí, a to ani kdyby na ně zákazník ve své korespondenci a svých podkladech výslovně odkazoval.

2. Závaznost nabídek, vznik závazkového vztahu a povinnosti dodávky

Pokud není společností WTW výslovně písemně uvedeno jinak, jsou všechny nabídky společnosti WTW nezávazné bez ohledu na jejich možné přijetí zákazníkem, ledaže je v konkrétní a adresné písemné nabídce uvedena doba platnosti a zákazník před uplynutím této stanovené lhůty nabídku společnosti WTW bezvýhradně přijme. Pokud není doba platnosti v nabídce uvedena, případně nedošlo-li k jejímu bezvýhradnému přijetí, jsou všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy na dodávky zboží či služeb pro společnost WTW závazné teprve okamžikem jejich písemného potvrzení společností WTW nebo okamžikem dodání objednaného zboží či služby zákazníkovi. Tímto okamžikem vzniká závazkový vztah mezi společností WTW a zákazníkem a povinnost dodávky zákazníkovi společností WTW. WTW si vyhrazuje právo provádět během dodací doby technické změny, které nemění podstatu a funkčnost dodávky. V případě, že však z nějakého důvodu bude ukončen distribuční vztah mezi WTW a výrobcem/dodavatelem zboží či služeb, jež má být předmětem dodávky zákazníkovi, v jehož důsledku nebude moci WTW zboží či službu pro zákazníka získat a dodávku zákazníkovi splnit, je WTW oprávněna od takovéto závazku či dodávky vůči zákazníkovi odstoupit.

Propagační a obchodní materiály WTW, tj. např. katalogy a ceníky, přílohy nabídek WTW, např. obrázky, skici atd., nejsou pro WTW závazné, pokud tak není výslovně uvedeno. Rozpočty, výkresy a ostatní podklady jsou majetkem WTW a nesmí být dále používány nebo předány třetím osobám bez předchozího souhlasu WTW. 

 

3. Zrušení objednávky, storno

V případě, že zákazník zruší (stornuje) svou, již ze strany WTW potvrzenou objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího potvrzení, nebude zákazníkovi účtován žádný stornovací poplatek. Zruší-li (stornuje-li) zákazník svou, již ze strany WTW potvrzenou objednávku po uplynutí této lhůty, avšak nejdéle ve lhůtě 3 týdnů od jejího potvrzení, zákazník je povinen uhradit WTW stornovací poplatek ve výši 20% z ceny dodávky (stornované objednávky). Po uplynutí 3 týdnů poté, co byla zákazníkovi jeho objednávka společností WTW potvrzena, již není možné tuto objednávku zrušit (stornovat).

4. Cena

Cena dodávky je předmětem dohody smluvních stran a vychází především z  platného ceníku WTW. Naše prodejní ceny jsou EXW WTW Praha. Náklady na balení, manipulaci a dopravu jdou k tíži zákazníka, pokud není dohodnuto jinak. Ceny jsou vázány na typ a obsah nabídky a mohou se měnit v závislosti na změnách provedených na přání zákazníka, a to až do okamžiku potvrzení objednávky ze strany WTW. Na přání zákazníka zajistí WTW v jeho prospěch pojištění transportovaného zboží. Náklady na pojištění budou účtovány k  tíži zákazníka. Pokud dojde mezi datem potvrzení objednávky a dnem dodání k nárůstu cen materiálů a provozních nákladů, WTW si vyhrazuje právo přiměřeného zvýšení ceny.

5. Minimální objednávka

Pokud je netto objednávka nebo požadované plnění menší než 800,- CZK bez DPH, WTW účtuje paušálně navíc manipulační poplatek

200,- CZK bez DPH.

Pokud si zákazník v případě servisu nepřeje z nějakého důvodu provedení nebo dokončení opravy, např. z důvodů neefektivnosti, WTW účtuje minimální poplatek za identifikaci závady 1383,- CZK bez DPH. Pokud se však zákazník rozhodne z tohoto titulu pro nákup nového zboží, tato částka mu bude odečtena z ceny nového zboží. Toto ujednání se netýká dodávek náhradních dílů.

6. Platební podmínky

Standardní doba splatnosti je 14 dnů od data vystavení daňového dokladu. WTW si při příjmu objednávky vyhrazuje v odůvodněných případech právo požadovat plnou nebo částečnou zálohu na požadované plnění. V případě prodlení zákazníka s jakoukoliv platbou, je společnost WTW oprávněna účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

7. Termín dodání

Pokud není stanoveno jinak, všechny údaje o termínech dodávek v nabídkách WTW jsou informativní a nejsou závazné. Čas a termín dodání se řídí potvrzením objednávky. Pokud je termín dodání kratší než 2 týdny, společnost WTW potvrzení objednávky zpravidla nevystavuje. Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, ze strany WTW nezaviněných překážek, či vyšší moci. V takovém případě je WTW oprávněna termín dodávky přiměřeně prodloužit nebo od smlouvy odstoupit, aniž by vznikl zákazníkovi vůči WTW nárok na náhradu škody. O prodloužení termínu dodání WTW zákazníka bezodkladně vyrozumí.

Jestliže dojde k většímu než lehkému zpoždění dodávky, zákazník je oprávněn po poskytnutí náhradního termínu WTW a po jeho nedodržení od smlouvy odstoupit.

V případě vzniku odpovědnosti WTW za škodu vzniklou zákazníkovi v souvislosti s jakoukoliv dodávkou zboží či služeb WTW nebo v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, se plnění WTW z titulu odpovědnosti za škodu omezuje maximální částkou ve výši 5% z ceny dodávky.

Pokud je dodávka pozdržena na přání zákazníka, WTW si vyhrazuje právo účtovat skladné ve výši 3% z ceny dodávky za každý započatý měsíc od dohodnutého termínu dodávky.

8. Převzetí dodávky/nebezpečí škody na zboží

Je-li předmětem dodávky či jeho součástí zboží, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho předání zákazníkovi, resp. okamžikem umožnění převzetí zboží zákazníkem. Je-li zboží zákazníkovi odesíláno, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. (pojištění transportu, viz. čl.4).

9. Zjištění vad a poškození

Zákazník je povinen zboží, které je předmětem

dodávky, po obdržení neprodleně zkontrolovat a prohlédnout. Případně zjištěné závady a poškození musí zákazník oznámit společnosti WTW nejpozději do 10 pracovních dnů od data, kdy dodávku převzal. V případě, že tak zákazník neučiní, ztrácí nárok na reklamaci.

10. Záruky

Není-li uvedeno jinak, WTW poskytuje záruku jeden rok za bezvadnou činnost dodaných přístrojů a měřících sond. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení, zásahu vyšší moci, neodborného zásahu, změn a oprav prováděných zákazníkem, či třetí osobou neautorizovanou společností WTW. Na opravy a servis WTW poskytuje záruku 6 měsíců. Záruční doby začínají běžet ode dne dodání zboží či služeb.

Pokud je předmět dodávky vadný nebo nemá jemu přisouzené vlastnosti, WTW v přiměřené lhůtě předmět dodávky vymění nebo zajistí jeho opravu. Při vadách náhradní dodávky má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z ceny dodávky.

WTW neodpovídá za škody vzniklé v důsledku výpadku ve výrobě, provozu, nebo poškození strojového parku, pokud nebylo v tomto směru ze  strany WTW učiněno zvláštní ujištění nebo nebylo zjištěno zavinění WTW v důsledku hrubé nedbalosti.

11. Výhrada vlastnictví

Je-li předmětem nebo součástí dodávky zboží, zůstává vlastnictvím WTW až do jeho úplného zaplacení. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny zboží po dobu delší než 1 měsíc je WTW oprávněna realizovat sjednanou výhradu vlastnického práva s tím, že zákazník je povinen bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data doručení písemné výzvy k vrácení zboží, toto zboží společnosti WTW vrátit, resp. umožnit WTW odebrání zákazníkem řádně a včas nezaplaceného zboží. Je právem WTW sdělit zákazníkovi, že na výhradě vlastnického práva netrvá. V takovém případě přechází vlastnické právo na zákazníka okamžikem doručení takového písemného rozhodnutí společnosti WTW. Využije-li WTW práva výhrady vlastnictví, přísluší jí, vedle nároku na vrácení zboží, též nárok na zaplacení 30% z ceny zboží jako finanční náhrady za dobu, po kterou měl zákazník zboží v dispozici. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

12. Vývoz

Zákazník je povinen oznámit WTW svůj úmysl vývozu předmětu dodávky do jiné země, než ve které je sídlo zákazníka. Pokud tuto povinnost zákazník poruší, WTW je oprávněna na zákazníkovi požadovat náhradu škody, která by WTW z takového jednání vznikla, nebo mohla vzniknout.

13. Spory a jejich řešení

Místem plnění pro obchodní styk, dodávky, služby a platby je Praha (CZ). Veškeré závazkové vztahy společnosti WTW se tak řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Všechny spory vyplývající z těchto vztahů, či vzniklých na základě nebo ze smluv uzavřených WTW, budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu v České republice.

Všeobecné Platební a Dodací Podmínky ke stažení.

WTW, měřící a analytická technika, s.r.o. / IČO: 25623079 / Budovatelská 281/1, 190 15 Praha 9 Satalice / Česká republika

Oficiální distributor a servisní partner pro: