Spektrální fotometry

photoLab® 7000 - průkopník s prověřenou technikou

WTW uvedlo na trh na výstavě ACHEMA 2015 novou řadu spektrofotometrů photoLab® 7000

Spektrofotometr s referenční optikou a barevným displejem. Jednoduchá obsluha, uživatelsky příjemné ovládací menu. WTW spektrofotometry  si zachovávají svoji univerzálnost a flexibilitu v kombinaci systematické rutinné analýzy a možnosti spektrálních měření. K tomu slouží automatické rozeznání kyvet a automatické načtení metody pomocí čárového kódu pro kulaté i pravoúhlé kyvety.

Rutinní analýzy

Jako i u filtrových fotometrů, umožňuje i zde, technologie referenčního paprsku spustit rutinní měření jen vložením kyvety do kyvetového prostoru. Výhodou je snadná manipulace a delší životnos wolframové halogenové lampy.

OptRF - rychlejší než nejrychlejší tepelný rozklad

Technologie matematického vyhodnocení spektra používá WTW v online zařízeních. Nyní jsme tento princip přenesli i do laboratoře: je to revoluční přístup v měření CHSK. Spektrum naměřené v UV oblasti sa zpracuje pomocí speciálních algoritmů a výsledky se přímo zobrazují jako příslušné hodnoty.

Tento inovatívní, optický způsob měření bez reagencií (OptRF) se spekrofotometrem photoLab® 7600 UV-VIS obsahuje metody pro stanovení CHSK, NO3 a NO2 ve vzorcích vody na výtoku komunálních čistíren odpadních vod. To umožňuje rychlou a jednoduchou kontrolu mezi odběry vzorků i vlastní kontrolu odebraných vzorků.

Dá se udělat i užívatelská kalibrace měření OptRF  a tak optimalizovat tuto metodu pro každou komunální ČOV. Protože tento způsob měření nevyžaduje žádné reagencie ani chemikálie, je tato metoda vysoce ekonomická, rychlá a šetrná k životnímu prostředí.

nahoru

Oficiální distributor a servisní partner pro: