Alyza

Měření fosforečnanů 

Metoda molybdenan-vanadát (žlutá metoda) 

Molybdenan -vanadát se používá na detekci rozpuštěných ortofosforečnanů (PO4-3). Po přidání barevného činidla skládajícího se z molybdénan -vanadátu do vzorku, reagují PO4-3 ionty v kyselém prostředí za vzniku barevného komplexu. Intenzita žlutého zbarvení je přímo úměrná koncentraci PO4-3. Následně sa vzorek analyzuje ve fotometru při 420 nm. 

Oblasti použití 

  • Řízení procesu srážení 
  • Automatické čištění snižuje nároky na údržbu a zvyšuje provozní bezpečnost. 
  • Snížení nepřímých nákladů bez zbytečného předávkování za pomoci spolehlivého a rychlého měření. 
  • Jeden přístroj až pro dvě měřicí místa. 

Monitoring odtoku z ČOV 

  • Přesné výsledky díky automatické1- a 2-bodové kalibraci. 
  • Snadná každodenní péče za pomoci vlastní diagnostiky se zobrazením životnosti činidel. 
  • Při stupňujících se požadavcích na kvalitu vypouštěných vod na odtoku z ČOV nenastanou žádné komplikace díky schopnosti měření i při velmi nízkém rozsahu koncentrací. 

 Kolik činidla používá váš analyzátor?  

 

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: